BIO-SCAN
Gabinet biorezonansu, akupunktury

i terapii naturalnych